ප්‍රේමයේ
මංතලාවේ....
පාසටහන් අප දෙදෙනාගේ
බොහෝ දුර ඇදුන බව
ඔබට මතකද තවම...
තවම....

පා සටහන් බෝ ගැඹුරුයි
ආදරේ...
පොලොවටත් දැනෙන්න ඇති
දුෂ්කරම කාලයෙත්
එක ලඟම ඇවිද ගිය...
පා සටහන් අප දෙදෙනාගේ
ඔබට මතකද තවම...
තවම....

නිදහසේ ඇවිද යන හැඟීමෙන්
පාර වරදින්න ඇති
සමුගෙන මේ නිහඬ
ගමන් මග අතරමග උමතු වී
සැරි සැරු
පා සටහන් අප දෙදෙනාගේ
ඔබට මතකද තවම...
තවම....


<Kasun Kalhara>


Leave a Reply