සිතුම් පැතුම් පොදි ආදරේ
බැඳන් ආවේ
ආයාසයකෙනි 
කියන්න බැරි තරමේ

නිලුපුල් දෙනුවන්
දැක ගන්නයි
සුවැඳැල් මුහුළස
සිප ගන්නයි
සුළැඟිල්ලෙන් ගෙන
ලෙළවන්නයි
සිහිළැල් වදනින්
සැනසෙන්නයි..

ලියගොමු වියළි
මල් පරවි
අතු කොළ වැහැරි
බිම වැටිලා
ඔබ ගිය වග
සරණෙක බැඳිලා
කවුද කියයි
මට කොඳුරාලා...

<Milton Mallawarachchi >