කවුරුත් එන්නැති
කවුරුත් දන්නැති
මල් පෙති ඉහිරුනු මල් පාරේ
දවසක හමු වෙමු
හමු වී හිනැහෙමු
හිනැහී වැළපෙමු
අපි ආයේ..

සඳකැන් බොඳවුනු වළා කැදැල්ලෙ
තරුකැට අහුරක සිනහා මෝදු කර
කඳුලින් ඉපැදුනු ඉන්ද්‍රචාපයේ
උදා නොවන සිහිනයක් දකින්නට
දවසක හමු වෙමු
හමු වී හිනැහෙමු
හිනැහී වැළපෙමු
අපි ආයේ..

සියොලඟ මිහිදුම් සළු අතුරාලා
මන්දාකිනියේ ඔබ හිනැහෙද්දී
උදා ලහිරු සේ මිහිදුම සඟවා
නොකී රහස් දෙණයනට කියන්නට
දවසක හමු වෙමු
හමු වී හිනැහෙමු
හිනැහී වැළපෙමු
අපි ආයේ..

<Gunadasa Kapuge>

Leave a Reply