අතීතය සිහිනයක් පමණයි
සැබෑ සුවඳක් නෑ..
එදා සෙනෙහෙන් නොබැඳුනානම්
මෙදා වියොවක් නෑ..

තැනූ මන්දිර බිඳී වැටුනත්
නෙතේ කඳුලක් නෑ..
හිනහ වෙන්නට වරම් නොලදත්
හිතේ කිලුටක් නෑ..

සොබහ දහමට නොවන අවනත
ලොවේ කිසිවක් නෑ..
ලොවේ පැරදුම මිසක කිසිදා
ලැබූ දිනුමක් නෑ..


Leave a Reply