අභිසාරිකාවන්ගේ
උන්මාද නෙත් අතරේ
අයාලේ ගිය ජීවිතේ
ඔබෙනි පල ගැනුනේ..

රාග ගිනි ජාලාවේ
ප්‍රේමයේ, උණුසුම් සුසුමේ
වෙනස ඔබෙනි දැනුනේ
අයාලේ ගිය ජීවිතේ
ඔබෙනි පල ගැනුනේ..

ආදරය යන වදනේ
මනුලොවේ, මිනිසත් භවයේ
මහිම ඔබෙනි දැනුනේ
අයාලේ ගිය ජීවිතේ
ඔබෙනි පල ගැනුනේ..<Gunadasa Kapuge>


Leave a Reply