හිතුවෙවත් නැති දවසක
හිතන් නැතිවම ළං උනා
අතීතේ දුර ඈතක
ආදරේ මග වැරදුනා..

අපි අපිම
අද ආයෙම
හමු උනා
ඒ පාරෙම.
අපි හමු උනා ඒ පාරෙම..

මල් යාය මැලවුනා
මල් දෙවැට හැඩිවුනා
සමනල්ලු ඉහ හැරූනු අත ගියා...
අපි ආයේ නොයෙනා නිසා....

නිල් අහස කළුවුනා
ඉකි ගගහා වැලපුනා
කඳුලින්ම පිරුනු වැව
බොරවුනා..
අපි නිතර ආව ගිය තැන නිසා...


Leave a Reply