පාළුව දෙවනත් කරලා
නාඬන් උල ලේනෝ
කාටත් නපුරු දා තනිකම් ඇතිවෙනවා
උලලේනෝ...

සීත සුළං හිරිකඩයි
කැලේ අපට උරුමේ
උඹට පිහාටුයි මට පැල්පතයි තියෙන්නේ
උලලේනෝ …

ඉහිරුණ කිරි කොතලෙට
ඉකි බිඳලා පල නෑ
උඹටත් එක්කයි මේ පැල් කවිය කියන්නේ
උලලේනෝ…

සංසාරේ හැටි තමයි
වියෝග ඇතිවන්නේ
නිවනට ගියදා
මේ හැම දුක් නැතිවන්නේ
උලලේනෝ…
<Gunadasa Kapuge>

Leave a Reply