අඳුරේ
මැදියමේ
නිදිවරා වැපිරූ
සිහිනේ
කඳුලූ
අතුරා
පුළිඟු
සැඟවූ සිහිනේ
මොහොතක්
ගැවසෙන්න
අහම්බෙන්වත්
හමු වී යමුද
වචනයක්
කියනවද
තව එක දවසක්
ගෙවා ගන්න

සිහින අතර ගිය ජීවිතේ
මරණ ආගාධයේ තනිකමේ
හිඳිමි මම
ඔබද එය දන්නවා..
සිහින සොහොන ලඟ ජීවිතේ
නොමළ සිත සමඟ තනිකමේ
හිඳිමි මම
ඔබද එය දන්නවා
මොහොතක්  ගැවසෙන්න
අහම්බෙන්වත් හමු වී යමුද
වචනයක් කියනවද
තව එක දවසක් ගෙවා ගන්න

සොඳුරූ ලෝකාන්ත මුදුනතේ
මතක භෂ්මයන් හද දරා
හිඳිමි මම
ඔබද එය දන්නවා...
නොයෙනා රිදුමක බර දරා
අහිමී හුස්මකට ළය අයා
හිඳිමි මම
ඔබද එය දන්නවා
මොහොතක්  ගැවසෙන්න
අහම්බෙන්වත් හමු වී යමුද
වචනයක් කියනවද
තව එක දවසක් ගෙවා ගන්න


<Kasun Kalhara>

Leave a Reply