ඔබට යන්නම ඕනෑනම් ඔබ යන්න ඉතින් නික්මී
මේ කාමරයේ පුරා ‍රැඳුනු සුවඳත් අරගෙන
ඒ සුවඳ ඇවිත් මගෙ හිත පාරයි
ඒ සුවඳ ඇවිත් මගෙ හිත පාරයි

පුරහඳ දියවෙනවා සේ කළුවරටත් නොකියා
ඔබ යන්න කලා සොළොසම සපුරා
හෙට මළගම දා දියවක වී
හිදින්න සුදු ඇඳලා

තරුවක් බැස යනවා සේ පා සලකුනු නොතියා
ඔබ යන්න පාලු අහසින් බැසලා
හෙට මළහිරුගේ ඉහ ඉද්දර
ඉන්න ඇවිත් පායා..


<Gunadasa Kapuge>

Leave a Reply