මේ හිතට දුක දැනෙනා වෙලාවයි
මේ හිතට දුක හිතෙනා වෙලාවයි
මේ හිතට දුක දැනෙනා වෙලාවයි
මේ හිතට කවි හිතෙනා වෙලාවයි...

විෂ මතක පොවා හී පහර එවා
නුඹ ගෙනෙන්නෙ නිරතුරු රිදවුම්
සර පහර වැදි හද සිදුරු වෙවී
මේ ගලන්නේ වැගිරී කවිකම්...

ගැල් බරට ගෙනා දුක් කඳුළු දරා
යම් දිනයක වනමුත් මිහිදන්
දෙව් ලොවට පවා මතු සුවඳ ගෙනා
මල් පරසතු වන් මේ රිදවුම්...


<Amarasiri Peiris>.

Leave a Reply