ඔබ පෙම් කරනා
ඔබේ කුමාරී
ඔබට ආදරෙ කියනා අයුරින්
පෙර දවසක මා පෙම් කරනා සඳ
මටද ආදරෙ කියා තිබේ
ඔබ පෙම් කරනා
ඔබේ කුමාරී
මටද ආදරෙ කියා තිබේ

සාගර වෙරළේ සොඳුරු සැඳැවක
රඟහල කෙළවර අඳුරු නිමේෂෙක
අද ඔබ ලඟ ඔබ සනසාලන ඇය
පෙර දවසක මා තුරුලට වී හිඳ
මටද ආදරෙ කියා තිබේ..
ඔබ පෙම් කරනා
ඔබේ කුමාරී
මටද ආදරෙ කියා තිබේ


සක්මන් මලුවක දෙපා ගෙවෙද්දී
දොඩමළු පෙම්බස් ගොළු වී යද්දී
මා සමුගෙන ඔබ වෙතට පැමිණි ඇය
සනහස සඟවා දෙනෙත නුරාවෙන්
මටද ආදරෙ කියා තිබේ..
ඔබ පෙම් කරනා
ඔබේ කුමාරී
මටද ආදරෙ කියා තිබේ


<Gunadasa Kapuge>


Leave a Reply