පින්සර ඔබ හැර
පිළිබඳ සිතිවිලි වෙනතක
දළුලාදෝ...
ඔබ ගැන මා ගැන
මතකය අමතක කරන්න
පුලුවන්දෝ...

සිහිනෙන ගෑ මුදු
සුවඳක් වාගේ මිහිරි අතීතය
හැඟුනේ...
ඔබට මේ තරම්
මා පෙම් කල බව
වෙන් වන තුරු නැහැ දැනුනේ..

ජලේ මාලුවන් කොපමණ හිටියත්
කොහොමද නාඩා ඉන්නේ
ඔබ මිස වෙන අය නොපැතූ හින්දයි
මේ හැටි හිත පෑරෙන්නේ..<Karunarathna Diwulgane>


Leave a Reply