ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්.
හිත හදාගත්තා විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්...

උන්නු දා පෙර
අත පොවන්නට බැරි දුරින්
නින්ද මට නැති
දවස් තිබුනද කොයි තරම්..
නුඹ නොදැක හිටි
දිගු කාලයේ හිත
හදාගත්තා විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්...

දෑස අග මල් පිපී සැලුනත්
කොයි තරම්..
එක මලක්වත් සුවඳ නැති විය
ඔබ තරම්
නුඹ නොදැක සිටි ඒ කාලයේ
නෙත කඳුළු මැකුනා
විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්....


<Amarasiri Peiris>
Leave a Reply