නවාතැන්පොල
ඔබයි
ඔබගේ සිනහවයි..
ජීවිතේ දිගු
වන්දනා ගමනේ...

ආලයේ වන බිඟුන් බමනා
ස්නේහයේ ජල තරඟ බි‍ඳෙනා
නිල්ල දිලෙනා නිම්නයේ
ගරා නොවැටෙන
නවාතැන නුඹ...

දයාවේ සඳ සිසිල ලබනා
සාමයේ මඳ පවන රඳනා
හිම මිදෙන මිටියාවතේ
සදා උණුසුම් නවාතැන නුඹ...

<Nanda Malini>

Leave a Reply