ඔබ මා හමු වේ නම්
එකම කථාවක්
එකම වතාවක්
යලිත් කියන්නට
ඔබ මා හමුවේ නම්...

අතීතයට
පිය මනිනු බැරී
ඒ පෙම් දැහැනේ
නටඹුන්ද නැතී
පිණි කඳුළක් සේ
මැකී ගිහින්..
සිතේ පිරි ගිය
එකම කතාවක්
යළිත් කියන්නට....
ඔබ මා
හමුවේ නම්....


සිනා පිරිනු නෙතු
දකිනු බැරි
මා ඔබ හමු වූ
මාවත වෙන් වී
මහ පවුරක් සේ
නැගී ඇවිත්
මුවේ පිපේනම්
එකම සිනාවක්
යලිත් දකින්නට
ඔබ මා හමුවේ නම්


<Jagath Wickramasinghe>


අතීතයට
පිය මනිනු බැරී
ඒ පෙම් දැහැනේ
නටඹුන්ද නැතී
පිණි කඳුළක් සේ
මැකී ගිහින්..
සිතේ පිරි ගිය
එකම කතාවක්
යළිත් කියන්නට....
ඔබ මා
හමුවේ නම්....


අතීතයේ සුන්දරව තිබූ යලිත් පිය නැගිය නොහැකි නටඹුන්වු ආදරය...., මේ සින්දුව අහන හැම මොහොතකම මගේ හිත ගිහින් නතර වෙන්නෙ එකම තැනක. මැරෙන්න යන මොහොතක උනත් අහන්න කැමති සින්දු 2න් එකක් මේක.. අනිත් එක තමා සදාදරණීය සින්දුව "උන්මාද සිතුවම්".Leave a Reply