සදාකාලික නොවූ ලෝකේ
සදාකාලික ප්‍රේමයක්
සොයා නෙක ගම් දනව් පීරා
සෙවූ කාලය සිහිනයක්

මගේ දුක දැක
ඔබේ දෙනයන
උපන් කඳුළින් සේදිලා
ඔබෙ වත නොව
ඔබේ හදවත
පුරා සඳ සේ පෑදිලා..

එදා ළඟ සිට
දු‍ටුව ඔබ නොව
මෙදා දුර සිට
මා දකින්නේ
සදාකාලික නොවූ ලෝකේ
සදා කෙලෙසද
පෙම් බඳින්නේ...

<Sunil Edirisinghe>

Leave a Reply