මට හීනයක් වගේ
ඒ ඔබගෙ ආදරේ
ඔබ දන්නවාද
ඔබට මගේ
තියෙන ආදරේ...

හමුවන්න ආයෙනම්
හැකිවන්නෙ නෑ ඉතින්
අපි දෙන්නා උන්නෙ
අපි දෙන්නට හරිම
ආදරෙන්...

අපි අපෙන් වෙන්වෙලා
නෙත කඳුලු සල සලා
ඒ නෙතඟ කඳුලු
සතුට විඳිමු
දිනෙක එක්වෙලා...


<Shirly Wijyantha>

Leave a Reply