වළා තීරයෙන් එහා
කොහේද ලෝකයක්
සොයා ඇදෙන් පැතුම් බිඟුන්
අපේම ලෝකයක්...

තරංගයක් ලෙසින් නදී
බිඳී නොයන් සිතින්
වසන්තයක් ලෙසින් උදාව
එන්න ජීවිතෙන්..

සිහිල් සහන් සුසුම් සරින්
පවන් රොදක් ලෙසින්
නැවුම් පැතුම් අරන් වඩින්න
පෙම් උයන් දොරින්

<T.M.Jayarathna>
One Response so far.

  1. Judy says:

    අමතක නොවෙන තුන්සිතක ගීයක්.

Leave a Reply