පෙරවදනක් නැති
අප පෙම් පුරාවතට
මට කුමටද තව පසුවදනක්
නුඹගෙන්..

හැම හමුවීමකට
නියමිත අවසානයක් ඇත්නම්
????? ගයනා ගීයට විරාමයක් දේනම්
මට කුමටද තව පසුවදනක්
නුඹගෙන්..

එක  ඍතුවකට පසුව
නව ඍතුවක් පැමිනේනම්
ගහකොළ මල් දළුලා යායට
අලුතින් සැරසේනම්
මට කුමටද තව පසුවදනක්
නුඹගෙන්..

<Nadeeka Jayawardhena>


Leave a Reply