ඔය ඇස් පියාන
ඔහොම ඉන්න
රහසක් තියෙනව කියන්න
රහස ඉවර උනත් එපා
මං යනතුරු ඇස් අරින්න..

ලැජ්ජයි බයයි ගැහෙයි
හදවත දෙතොල වියළිලා
දෑත සීතලයි සිහියත්
අඩක් අඩු වෙලා
වැඩක් පලක් කරන්න බැරි
නින්ද ඇතත් නිදන්න බැරි
මේ අරුමයද ආදරේ...

ස්නේහෙන් නුවන් සැලේ
පිලිතුරු ඔබෙන් එනතුරා
ප්‍රේම කෝඩුවෙන් තනි වෙයි
හදත් ගොළු වෙලා
මාන්නයට හඬන්න බැරි
තව කෙනෙකුට කියන්න බැරි
මට නොලැබේද ආදරේ..

<Kithsiri Jayasekara>Leave a Reply