පිපුනු කුසුම පරවූවා
ඹබර කිකිනි ගොළු වුනා
මුතු කැට සුද සැඟවුනා
හස‍රැලි වියළි ගියා..

සිතක නැගී
පෙම් රළ පෙළ
වෙරළ වැළඳ
නිල් දැසක
කඳුළු වලට
පෙරළුනා..

<Amaradewa>

Leave a Reply