මේඝයක් සේ හුදකලා වී
නීල අම්බරයේ
නොදැන මගතොට
බලා වටපිට
අයාලේ යන ගමන
කොතැනටදෝ....

පෑල දිග රතු ක්ෂිතිජ රේඛාවේ
බුර බුරා නැඟි අග්නි ජාලාවේ
දැවී අළු වී යාද මා
අතරමං වී ඇදෙන මේ ගමනේ..

කෲර ව්‍යකුල චණ්ඩ මාරුතයේ
ගසගෙන ගොස් ගැටී ගිරි මුදුනේ
වහා සුන් වී යාද මා
අනන්තය ඇස ගැටෙන මතු දිනයේ...


<Nanda Malini>

Leave a Reply