මිහිපිට අඟලක් හිමි නැති මිනිසෙක්
තනයි මාළිඟා අහසේ..

කිරුළු පළන්ඳන කතක් නැති
රජ කරවන්නට පුතෙක් නැති
අතීතයක් මිස හෙටක් නැති
මිහිමත බිම් අඟලක් නොමැති
මිනිසෙක් තනලා මාළිඟා...

හිස් මාළිඟයේ කවුළු ???
අඳුරු කුටිය කෙලෙසද එළි වන්නේ
පාළු අඳුර කවුදෝ සිඳලන්නේ
පෙර මෙන් කිංකිණි නැත හැඬවෙන්නේ
අහසේ තනලා මාළිඟා...

අඳුරු මාළිඟා එළි කරවන්නයි
පාලු අඳුර මොහොතින් සිඳළන්නයි
හෙළ මව යළි රන් කිරුළු දරන්නයි
දැයේ පුතුන් ලොව රජ කරවන්නයි
මිනිසෙක් තනලා මාළිඟා...
අහසේ තනලා මාළිඟා...

<Amaradewa>

Leave a Reply