මිටින් මුදා හැර බැලුවෙමි
සත්තයි නුඹ නොගියා
මවෙතින් ඉගිලී
සමුගෙන ගොස් යලි හැරුනෙමි
සත්තයි නුඹ ඇවිදින්
සෙවනැල්ලක් සේ..

සැ‍ඟෙවුවාට වළාකුලක් දුහුලින්
කලා සපිරි සඳ වැසුණාදෝ
හමා ගියද මාරුතයක් සුළඟට
තරු එළියක් නිවී යාවිදෝ

කඩා වැටෙන මහ වැස්සට සේදි
මලක පැහැය දියව යාවිදෝ
සමුගන්නට සිදු වුවත්
අපට දැණුන සුවඳ මැකී යාවිදෝ

<Edward Jayakody & Nirmala Ranathunga>

Leave a Reply