ඔබ එන්න සුළඟේ දැවටිලා
මා ඉන්නෙ ඔබ දැන් එයි කියා
සුදු හංස ත‍ටුවේ සැතපිලා
පෙම් කරමු රහසෙ සැඟවිලා
ළබැඳියේ..
මා සිතින් සිරා කලා
ළබැඳියේ..
මා සිතින් පෙම් කලා...

නා දල්ල වාගේ දිදුලනා
මුදු හාදු වැස්සෙන් මා තෙමා
ඔය දෙතොල් අතරේ සිර වෙලා
මට ඉන්න ඇත්නම් තනි වෙලා
ළබැඳියේ..
මා සිතින් සිරා කලා
ළබැඳියේ..
මා සිතින් පෙම් කලා...

කිරි කවඩි මාලේ මා ගොතා
ඔය ගෙලේ පළඳා හැඩ බලා
මා වින්ඳ සතුටේ ඉම් සොයා
ඔබ යන්න සුළඟේ අප දමා
ළබැඳියේ..
මා සිතින් සිරා කලා
ළබැඳියේ..
මා සිතින් පෙම් කලා...

<Lahiru Perera>

ලඟදි දැකපු ලස්සනම vedio වලින් එකක් තමා මේ සින්දුව, වචන ටිකත් ඒ විදියටම හිතට වදිනව. මේ සින්දුව ගැන article එකක් තිබුන දිවයින පත්තරේ, මේ තියෙන්නේ ඒක..


Leave a Reply