කඳු පාර ඈත අයිනේ
සඳ රෑක ඈ සිනාසේ
වේදනා සිතාරයේ
ඒ ගීතරාවේ ඇසේවා
ජීවිතේ පුරා...

යාළු වී
දෙවැටේ එදා
කී කතා අසා
පාළු වී
හැඬුවා සදා
මාරුතේ පවා..

ගං ඉමේ
මාදං කැලේ
පාසලේ පුරා
මා සොයා
අවා වගේ
වෙන් වෙලා ගියා..

<Milton Mallawarachchi>

Leave a Reply