මේ ඉර හඳ යට හමු වී
කතා කරපු අය
සෙනෙහෙ වඩපු අය
ළඟපාතකවත් නෑ..

අද නුඹ කොතැනද
අද මා කොතැනද
දන්නේ නෑ නුඹ මටත් හොරා
ජීවන මහ මග සටන් වැදී ඇත
නාඳුනනා පෙම්වතුන් වෙලා..

දැන හඳුනාගත් කාලේ ඉඳලා
ළබැඳි දයාවෙන් හිටිය නිසා
අප වෙනුවෙන්
අප නමින් හෙලන්නට
හෙටටත් කඳුලක් ඉතිරි වෙලා..

<Edward Jayakody>

Leave a Reply