රෝස මල් යායේ
රෝස කුමාරියේ
ඔබ මගෙයි..මා ඔබෙයි
ප්‍රේම ගී රාවේ
පාවේ..
සීත කඳු තීරේ..

රෝස තොල් පෙති
සැලි සැලි
කීව රහසයි ආදරේ
රෝස මල් සේ
මල් පිපේ
මා ළයේ..
ආදරේ නිසා
සුන්දරයි මේ ජීවිතේ..

සීත පවනැලි
ඇදි ඇදි
රෝස දෙකොපුල්
සිඹින්නේ
ඒ වගේ මා ලං වෙලා
කුමරියේ..
හාදුවක් පුදා
ගයන්නද ගී ආදරේ...


<Kasun Kalhara>

Leave a Reply