මට පෙනෙන් නැහැ කොහෙද ඉර සඳ
පියවි ලෝකෙන් මිලින වුවද
තනිවෙලා , අද තනිවෙලා
කොහෙද ඔබ කොහෙද මා
පැතුම් ලෝකේ තනි වෙලා...

මතකයක් කියලා දෙයක් ඇයි
මිනිස් සිතකට පහල වුයේ
ගෙවෙන මොහොතක් යලිත් කුමටද
හද දවන්නට නැවත ආවේ
තනිවෙලා , අද තනිවෙලා
කොහෙද ඔබ කොහෙද මා
පැතුම් ලෝකේ තනි වෙලා...

<Clarence Wijewardene>

Leave a Reply