ඉපල් රිකිලි සුළං
විඳිනා උයන් තුරු සෙවනේ
කඩා හැලෙනා කඳුළු වස්සානේ
ඉති අගින් හමා ගිය
අවසාන ???????
ඔබ ආයෙත් එනවා එනවාමයි
වසන්තය යළිත් එනවාමයි
ගහකොළ මල් දළුලනවාමයි
ඔබ ආයෙත් එනවා එනවාමයි

ආයෙත් සිනාසෙන කාලයක්
හීන දකිනා කාලයක්
සුවඳ ඉඹිනා කාලයක්
එනවාමයි
ඔබ ආයෙත් එනවා එනවාමයි

මේ මග බලන නෙත් දෙක නිවා
විඳගන්න උදයේ හවා
අවසාන සුසුමට කලින්
වස්සාන පුසුඹුත් අරන්
ඔබ ආයෙත් එනවා එනවාමයි
වසන්තය යළිත් එනවාමයි
ගහකොළ මල් දළුලනවාමයි
ඔබ ආයෙත් එනවා එනවාමයි

<Kithsiri Jayasekara>

Leave a Reply