මීදුම් දුමාරයේ
සීත හැන්දෑ යාමේ
සිහින ඇන්ඳ සානුවේ
ආශා නැතිද..
මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
කොළ පාට හැලුණු ඈත නිම්නයේ

නිශා නින්දා හැර ආ
මල් බිඟුන්ටත් හොරා
ආශා නැතිද
මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
කොළ පාට හැලුණු ඈත නිම්නයේ

වළාවකින් හැඩ දමා
කූඩාරමක් එහි තනා
ආශා නැතිද
මාත් එක්ක තනිව ඉන්න
කොළ පාට හැලුණු ඈත නිම්නයේ

<Kasun Kalhara>

Leave a Reply