රාත්‍රිය උදාවුනා
රාත්‍රිය උදාවුනා
නින්ද ඇයි නොඑන්නේ.

ඔබ හමුවු දා පටන්
මා හදවත අවදියෙන්
රැය පහන් වෙලා යයි
නොවි නිදි දැහැන්.

ඔබ අවුදින් සිව් දිගින්
මා දෙනෙතේ දැවටෙමින්
සිත තැවුල් මවාලයි
පුරා රැය නිතින්......


<T.M.Jayarathna>

Leave a Reply