ඔබ පිපුණා
මගෙ නෙත් රිදෙන මානේ
ඔබ සැලුනා
මගෙ සුසුම් වැල් ගානේ
ඔබ දිලුනා
මේ තරු වැරූ අහසේ
ඔබ ‍රැඳුනා
මගේ සොඳුරු සිහිනේ
ඔබ පිපුණා....

ආදරෙයි මං
මේ දකින සිහිනෙට
හතර වට මල් පිපෙන
මේ සිහිනෙට
නෙලා ඒ මල්
සිඹින මේ සිහිනෙට
මටම මා ‍රැවටෙනා සිහිනෙට

ඇසෙන්නේ මේ
ඔබ මුමුණනා වදනයි
දැනෙන්නේ මේ
ඔබ එවූ මද පවනයි
වෙලෙන්නේ මා වටා
ඔබේ මුදු දෑතයි
සැලෙන්නේ සිත
අවදිවේවියයි බියටයි

<Kasun Kalhara>
Leave a Reply