උදා ඉරක් සේ පායා හිත පුරා
සදා විඳින්නම් ආදරයේ නුරා
සර සඳක් සේ ආලේ ඇති තුරා
ඉතින් හිදින්නම් ඒ ආත්මය පුරා..

මහදේ
දිවුරා
නුඹ මාගෙ තුරුලට උනා
රහසේ
දැනෙනා
ආදරය උතුරා ගියා..

අඳුරේ දෙනෙත් අඳුරෙන් වෙලි
ඔහේ අපි බලා උන් හැටි
පහසේ ඔබේ පහසේ ඇලි
මා රෑ පුරා නිදි වරා උන් හැටි

තුරුලේ නුඹේ තුරුලේ වෙලී
සැමදා ඉන්න මා පැතු හැටි
රහසේ දෙනෙත රහසේ තෙමි
ඒ සිහිනේ බොඳවෙලා ගිය හැටි..

<Dhammika Edirisinghe>

Leave a Reply