හද පාරනා
රුදු වේදනාවන
කුරිරුවූ ලෝකෙන්
නැගෙනා පැයේ
නොසැලී හිඳින්නම්
මා සිනා දෑසින්...

තනිව නැගෙද්දි
පෙරට ඇදෙද්දී
මාවත අවුරන
ලොවක මෙසේ..
තනිවූ දෙපයින් ජීවිතයේ
බාධක දිනන්නෙමි..

පහර වදිද්දී
සැවොම රිදුම් දී
ඒ හිත හඬවන ලොවක මෙසේ
තනිවූ දෑසින් යායුතු වූ
මාවත දකින්නෙමි..

<Sunil Edirisinghe>


Leave a Reply