පෙම් කවක් ලියනවා මම ආයේ
මල් ගහක් ගහක් ගානේ
නුඹ ටිකක් නතර වී
බැලුවෝතින් හමු වේවි
හිත මාගේ....

අතු අගට මල් පලන්දා
මග බලනවදෝ මන්දා
බිඟු මාවතේ
සුවඳක් වෙලා
ඔබ ඈත එන හින්දා..

ඹබරුන් කැකුලින් විමසූ
රහසකි කිසිවෙකු නොඇසු
මා කවක් ලියා නැත
නමකි ලියු..
ඒ ඔබෙ නම මා සැනසූ..

<Kithsiri Jayasekara>

Leave a Reply