දිනෙක හිරු බැස
යන වෙලාවක
සයුරු වෙරළක
හුදකලාවෙක
කල්පනාවේ
සිටින මොහොතක
මතක් විය
සිතිවිලි අතීතෙක..

සයුර මා විය
අහස ඔබ විය
දෙදෙන යා කල
ක්ෂිතජයක් විය
ඒ වෙලාවේ මට මතක් විය
කලක් ලොව
අප ගැන සිතූ හැටි

සයුර මා විය
අහස ඔබ විය
දෙනෙත ‍රැව‍ටු
ක්ෂිතජයක් විය
කී කථාවේ අරුත වැටහින
අහස සමුදුර එකතු වී යැයි

<Victor Rathnayaka>

Leave a Reply