ජීවිතේ වස්සනායේ
හමුවුණේ ඔබ
මලක් සේමය වසන්තේ
ජීවිතේ ගිම්හානයේ
බැස ගියේ ඔබ
සඳක් සේමයි අනන්තේ
ජීවිතේ..

වෙලී සියොළඟ සුසුම සේ හිඳ එදා
අප තැබූ තැන ඇත තාම ඉර හඳ තාරකා
වෙනස් වී නැත ලෝකයා
වෙනස් වූයේ ඔබේ නොවෙනස්
ඒ සදාතන ප්‍රේමයයි....

ගිලී සිඳු තෙර දැවී ගිය ලොව නිවා
හිරු සිතේ උණුසුම නෙතේ කඳුළින් සේදුවා
නිමා වූවද ආදරේ
නිමා වී නැත ඒ නමින් ලද
වේදනාවන් හදවතේ....

<Rohan Shantha Bulegoda>

Leave a Reply