‍රැය පහන් කලා ඔබ ගැන සිතමින්
මා හිත උමතුවෙන්
නීල නුවන් දකිනා තුරු ඔබගේ
මා නෙත් අවධියෙන්
සොඳුරු ආදරේ මිහිර විඳින්නට
අප සිත් එක් වේවී
අපේ ආදරේ උනුසුම ලබමින්
මේ සිත් සැනසේවී
පුන්චි සන්දියේ සෙල්ලම් කල හැටි
තවමත් මට මතකයි
වෙරළ දිගේ ගං ඉවුරු දිගේ
ඇවිදපු හැටි තවමත් මට මතකයි
යෞවනියක වී ඔබ මා අත ගෙන
මේ සැන්දෑ යාමේ
සොඳුරු ආදරේ මිහිර විඳින්නට
මේ සුමිහිරි යාමේ
මා සුන්දර සිහිනයක් මැවුවා
අප වටකර සිහිනයක් මැවුවා
ඔබ මගෙ කර සිහිනයක් මැවුවා
ප්‍රියාදරියේ...


<Nadeeka Jayawardhena>


Leave a Reply