පෙරදා
මහ ‍රැ
මා සිහිළැල් උර මඬලේ
මුහුන හොවාගෙන
ළසොවින් වැළපුන
ඔබේ විඩාපත් නෙතින් ගලා ගිය
කඳුලක කැළලක් ඉතිරි වෙලා....

උරහිස තැවරී
වියළුනු කඳුලින්
ඔබගේ සුනරුත්
පැතුමක ගිනි ඇත
සදා දැවෙන්නෙමි
ඒ ගින්නෙන්.....

ඔබ හට පෙම්
කල යුගය නිමාකර
වෙන් වී යන්නට
දවස පැමින ඇත
සමාව දෙන් මට
සෙනෙහෙ සිතින්......

<Nanda Malini>

Leave a Reply