පාවෙලා යන්න
මට ඉඩක් දෙන්න
හීනයක් වෙන්න
මොහොතක් තනිව ඉන්න
ජීවිතේ පුරා පැතූ
සිහින බොඳ වෙන්න
පෙර ඔබ එන්න...

ආදරේ ගලා හැලෙනා
දිය ඇල්ල ඔබ වෙන්න
මා දවා ඒ ආදරේ
උනුහුම සොයා යන්න
මතකයක් පමනයි
ඉතිරි වී ඇත්තේ

<Kasun Kalhara>


 

Leave a Reply