වසන්තේ නිදා උන්
යොවුන් කෝකිලාවන්
ගයන්නේ සුපෙම් ගීත
හේමන්තයේ දී
වසන්තේ ළපල්ලෙන්
වැසී උන් කුසුම් කැන්
නටන්නේ පිපී දැන්
හේමන්තයේ දී

විලාපෙන් විඩා වී
රැඳී මං තලාවේ
වැසී අන්ධකාරෙන්
වැටී මංමුලාවේ
වළාවක් ලෙසින් මා
ඇදෙද්දී අයාලේ
ඔබෙන් නෙත් ලැබූයේ
හේමන්ත කාලේ

සුසුම් ලා දිවා රෑ
වෙළී හුදෙකලාවේ
එපා වී සියල්ලන්
පලා ආ වෙලාවේ
තුෂාරෙන් උදා වූ
සඳක් සේ නිශාවේ
ඔබයි නෙත් සැදූයේ
හේමන්ත කාලේ

<Nanda Malini>Leave a Reply