රෑ තාරකාවෝ
බැලුවා එබී
කිමදෝ නුවන් ඔබගේ
කඳුලින් තෙමී
ඊයේ දවාලේ
අපගේ ලොවේ
ආශා ගඟුල් යා වුණා

කඳුලැල් සලාලා
නොහඬන් ළඳේ
මමමයි කෙදා හෝ
ඔය දෑත ගන්නේ
ආශා විශාලයි ඉවසීම හීනයි
දෙදෙනා කෙනෙක් වී
බැඳුණා සිතේ

හඳුනන්නෙදෝ ඔබ
මාගේ සෙනේ
ඉවසන්නෙදෝ ඔබ
ඊයේ වගේ
හදවත කොනේ මා
කඳුලක් තියෙනවා
කිසිදාක නොසිතූ
නොපැතූ ලෙසේ

<Clarence Wijewardene>

Leave a Reply