රෝස පෙත්තෙ
ලියු පෙම් පතක්
නුරා උයන කැළඹු ඇරයුමක්
නොසිතු නොපැතූ
මේ තරම් මත්පසක්
පොරොන්දුවක්
වරෙන්තුවක් සහිත ඡේදයක්
ආදරයේ දේවතාවියේ
සිහින සැබව මැවූව ජීවිතේ
අමෘතේ බදු වූ මධු ගා අමුතූ
ඔබ මැවුව ලොවම
පෙම් රසෝගයක්

ආදරයේ මැවුම් කාරියේ
සියුම් සිනිඳු ලෙසින් ලංවුනේ
ළමදේ තෙරපී
ගොරගා ඇමතූ
ඔබේ හඬද
හැඬෙන සුළු නියෝගයක්
ඔබ මැවූ මැදුර
සුපිරි සිරගෙයක්.
මන්දහාස පිරුණු සුරපුරේ
ගීත තෙපුල් පුරන සාදයේ
සොදුරූ කිඳුරූ
සැනසූ මදිරාවේ
හදේ හැඟුම්
ඔබ හොරෙන් අරන්...

<Indrachapa Liyanage>

ost

Leave a Reply