මේ නගරය අලුත් වෙලා
වැව් දිය ‍රැළි ගිලන් වෙලා
අත් අල්ලන් ඔහේ ඇවිද ගිය
ප‍ටු මාවත් පුළුල් වෙලා

එදා අප දු‍ටු පෙම්වතුන්
වෙලා අද හොඳ පිංවතුන්
අකුරු පොත් පත් පිරුනු අත් වල
එල්ලිලා අද පොඩි පුතුන්

පෙම් කරපු තැන් පුරුදු
වසා සුවිසල් මැදුරු
පෙම්වතුන් අද සිර වෙලා
පාළු කුටිවල අඳුරු

<T.M.Jayarathna>One Response so far.

  1. Caesars Casino - Dr. Maryland
    The 문경 출장샵 largest gambling and gaming 양주 출장안마 complex in the East Coast, Caesars Casino 의정부 출장안마 is one of the newest casinos in the 양산 출장마사지 region. 용인 출장마사지 Caesars Casino is located off

Leave a Reply